Drukāt

Valsts kapitālsabiedrības

VAS „Latvijas dzelzceļš”

„Latvijas dzelzceļš” ir Latvijas ekonomikai stratēģiski svarīgs, spēcīgs un moderns infrastruktūras, kravu pārvadājumu, loģistikas un ritošā sastāva koncerns, kas rada iespējas biznesam attīstīties un Latvijai pelnīt. Uzņēmums ir Baltijas transporta un loģistikas līderis, un tā misija ir nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un loģistikas pakalpojumus Latvijas tautsaimniecības interesēs.
Koncerns Latvijas dzelzceļš sastāv no valdošā uzņēmuma - valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš -  un piecām meitassabiedrībām: AS LatRailNet, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA LDz Cargo, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus; infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Infrastruktūra; ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Ritošā sastāva serviss, kā arī apsardzes uzņēmuma SIA LDz Apsardze.

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Tālrunis 67234940, www.ldz.lv E-pasts: info@ldz.lv

 

VAS „Pasažieru vilciens”

Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens” ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus visā Latvijas teritorijā pa dzelzceļu. Akciju sabiedrība piedāvā pārvadājumus no un uz Rīgu ar elektrovilcieniem maršrutos uz Jelgavu, Skulti, Aizkraukli un Tukumu, savukārt ar dīzeļvilcienu uz Daugavpili, Madonu, Gulbeni, Krustpili, Siguldu, Valgu, Rēzekni, Zilupi un Liepāju.

Turgeņeva iela 14, Rīga LV-1547, Tālr. 67234009,www.pv.lv, E-pasts: pv@pv.ldz.lv

Organizācijas

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība

Tās misija ir vienot visus Latvijas dzelzceļa nozares entuziastus un patriotus, veidot dzelzceļnieku kopības izjūtu, strādājot Latvijas labā, paaugstināt dzelzceļnieku profesijas prestižu, veicināt mūsdienīgas dzelzceļa nozares veidošanos, vienlaikus saglabājot un kopjot gadsimtu veidoto vēsturi un attīstot tradīcijas.

Biedrības mērķi:

  • kopt dzelzceļa transporta vēsturi un tradīcijas, veicināt dzelzceļa vēstures pieminekļu un industriālā mantojuma saglabāšanu;
  • pārstāvēt biedru profesionālās, tiesiskās un sociālās intereses, pilnveidot speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes;
  • aktivizēt starptautisko sadarbību ar citām dzelzceļa organizācijām;
  • rosināt jaunatnes interesi par dzelzceļu, radot iespēju līdzdarboties dzelzceļa nozares procesos;
  • nostiprināt valsts valodas lietošanu dzelzceļa transporta uzņēmumos un dzelzceļnieku savstarpējā saskarsmē;
  • līdzdarboties procesos, kas saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā, tādējādi sekmējot dzelzceļa nozares attīstību Latvijā;
  • sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām.

 

 Dzirnavu ielā 147/3, Rīga, LV-1050, Tālr. 67234681, www.ldzb.lv, E-pasts: ldzb@ldz.lv , biedriba@ldz.lv

 Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība

LDzSA ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas uz brīvprātības principiem apvieno darbiniekus, kuri strādā dzelzceļa transporta un satiksmes, t.sk., mašīnbūves, telekomunikāciju, transporta un ceļu būves, pasažieru un kravas pārvadājumu, loģistikas, tranzītu kravu ājumu, ekspedīcijas sfērā, kā arī komercsabiedrībās, uzņēmumos, iestādēs vai organizācijās, kas apkalpo minēto sfēru vai pastāvīgi izmanto tās pakalpojumus.

Kopumā arodbiedrība apvieno vairāk nekā 11 000 biedru un tās galvenie darbības virzieni ir darba algu palielināšana, darba vietu un nodarbinātības līmeņa saglabāšana satiksmes nozarē.

Dzirnavu iela 147/a, Rīga, LV-1050, Tālr. 67234466, www.ldzsa.lv, E-pasts: info@ldzsa.lv

 Iestādes

Valsts dzelzceļa administrācija

Valsts dzelzceļa administrācija ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana dzelzceļa transporta nozarē.
Galvenās Valsts dzelzceļa administrācijas funkcijas ir izsniegt dzelzceļa kravu pārvadātāju licences, saskaņot dzelzceļa kravu pārvadājumu pasūtījuma līguma projektus, veicināt pārvadātāju efektīvu un racionālu darbību, izskatīt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja un pārvadātāju domstarpības, sekmēt konkurenci dzelzceļa pārvadājumos un veikt kravu pārvadājumu tirgus uzraudzību, nodrošināt Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistra un Dzelzceļa ritošā sastāva valsts reģistra darbu, izstrādāt dzelzceļa vides aizsardzības politiku un rīcības programmu, izvērtēt apdraudējumu, ko dzelzceļa infrastruktūra rada cilvēku veselībai un videi un veikt nepieciešamos šā apdraudējuma samazināšanas pasākumus, sniegt atzinumu par atsevišķu publiskās lietošanas sliežu ceļa posmu vai sliežu ceļu slēgšanu un citas.

Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050, Tālrunis 67233225, www.vda.gov.lv e - pasta adrese: vda@vda.gov.lv

 

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas kontroli un uzraudzību Latvijā veic Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, kura organizatoriski, juridiski un lēmumu pieņemšanā ir neatkarīga no pārvadātājiem, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem, un dzelzceļa publisko iepirkumu izpildītājiem. Inspekcijas funkciju realizācija ir cieši regulēta ar ES normatīviem aktiem.  
Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija atrodas Satiksmes ministrijas padotībā, kura tiek īstenota pārraudzības formā.  Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izveidošanas mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas uzraudzībā un kontrolē.
Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija veic drošības sistēmas uzraudzību dzelzceļa komercsabiedrībās. Kontrolei tiek pakļauti gan publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, gan privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji. Uzraudzīti tiek arī dzelzceļa pārvadātāji, kā arī komercsabiedrības, kas veic ritošā sastāva vai infrastruktūras, būvniecību, remontu vai apkopi. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija sertificē vilces līdzekļu vadītājus, vadītāju palīgus un vadītājus instruktorus, bīstamo kravu pārvadājumu drošības padomniekus un dzelzceļa speciālistus. Izskata dzelzceļa būvprojektus, izsniedz būvatļaujas dzelzceļa būvobjektiem un pieņem tos ekspluatācijā, kā arī pieņem ekspluatācijā dzelzceļa ritošo sastāvu.

Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050, Tālrunis 67234301, www.vdzti.gov.lv , E-pasts: Andris.dunskis@vdzti.gov.lv


Starptautiskās organizācijas

Eiropas Komisija / European Commission

Mājaslapa: http://ec.europa.eu/transport/rail/index_en.htm

 

Eiropas dzelzceļu aģentūra / European Railway Agency

Mājaslapa: http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx

 

Dzelzceļa starptautisko pārvadājumu organizācija / Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

Mājaslapa: http://www.otif.org/index.php?L=2

 

Dzelzceļu sadarbības organizācija / Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД)

Mājaslapa: http://www.osjd.org/

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)