News

Valsts kapitālsabiedrības

VAS „Latvijas dzelzceļš”

„Latvijas dzelzceļš” ir Latvijas ekonomikai stratēģiski svarīga, spēcīga un moderna transporta, loģistikas un tehnoloģiju uzņēmumu grupa, kuras pamatdarbība ir konkurētspējīgas dzelzceļa infrastruktūras nodrošināšana. Uzņēmums jau 100 gadus dod nozīmīgu ieguldījumu valsts tautsaimniecībā, nodrošinot dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu liela apjoma kravu un pasažieru pārvadājumiem. Ik gadu koncerns ar ikdienas darbu īsteno uzņēmuma vīziju – kļūt par valdošo loģistikas uzņēmumu grupu Baltijā, ilgtermiņā attīstot vietējo tautsaimniecību un īstenojot globālās ambīcijas, balstoties uz trīs rīcības pamatprincipiem “drosme darīt”, “soli pa solim” un “viss ir saistīts”.

Uzņēmuma „Latvijas dzelzceļš” akcijas pieder valstij, un valsts kapitāla daļu turētāja ir Satiksmes ministrija. VAS „Latvijas dzelzceļš” ir koncerna valdošais uzņēmums. Koncerns sastāv no valdošā uzņēmuma un sešām no tā atkarīgām sabiedrībām. SIA “LDZ Cargo”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, SIA “LDZ Loģistika” sniedz kravu ekspedēšanas un loģistikas pakalpojumus, SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” pamatdarbība ir dzelzceļa ritošā sastāva tehniskā apkope, remonts un modernizācija, tā ekipēšana, kā arī degvielas uzglabāšana un tās realizācija dzelzceļa pārvadātājiem, SIA “LDZ Infrastruktūra” specializējas sliežu būvniecībā un atjaunošanā, SIA „LDZ apsardze” sniedz fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumus, savukārt AS “LatRailNet” galvenais uzdevums ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšana.

Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547
Tālrunis: 67234940
Mājaslapa: www.ldz.lv
E-pasts: info@ldz.lv


 VAS „Pasažieru vilciens”

Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens” ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus visā Latvijas teritorijā pa dzelzceļu. Akciju sabiedrība piedāvā pārvadājumus no un uz Rīgu ar elektrovilcieniem maršrutos uz Jelgavu, Skulti, Aizkraukli un Tukumu, savukārt ar dīzeļvilcienu uz Daugavpili, Madonu, Gulbeni, Krustpili, Siguldu, Valgu, Rēzekni, Zilupi un Liepāju.

Adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga LV-1547
Tālrunis: +371 67234009
Mājaslapa: www.pv.lv
E-pasts: pv@pv.ldz.lv


Iestādes

Valsts dzelzceļa administrācija

Valsts dzelzceļa administrācija ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana dzelzceļa transporta nozarē.

Galvenās Valsts dzelzceļa administrācijas funkcijas ir izsniegt dzelzceļa kravu pārvadātāju licences, saskaņot dzelzceļa kravu pārvadājumu pasūtījuma līguma projektus, veicināt pārvadātāju efektīvu un racionālu darbību, izskatīt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja un pārvadātāju domstarpības, sekmēt konkurenci dzelzceļa pārvadājumos un veikt kravu pārvadājumu tirgus uzraudzību, nodrošināt Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistra un Dzelzceļa ritošā sastāva valsts reģistra darbu, izstrādāt dzelzceļa vides aizsardzības politiku un rīcības programmu, izvērtēt apdraudējumu, ko dzelzceļa infrastruktūra rada cilvēku veselībai un videi un veikt nepieciešamos šā apdraudējuma samazināšanas pasākumus, sniegt atzinumu par atsevišķu publiskās lietošanas sliežu ceļa posmu vai sliežu ceļu slēgšanu un citas.

Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67233225
Mājaslapa: www.vda.gov.lv
E-pats: vda@vda.gov.lv


Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas kontroli un uzraudzību Latvijā veic Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, kura organizatoriski, juridiski un lēmumu pieņemšanā ir neatkarīga no pārvadātājiem, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem, un dzelzceļa publisko iepirkumu izpildītājiem. Inspekcijas funkciju realizācija ir cieši regulēta ar ES normatīviem aktiem. 
Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija atrodas Satiksmes ministrijas padotībā, kura tiek īstenota pārraudzības formā.  Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izveidošanas mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas uzraudzībā un kontrolē.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija veic drošības sistēmas uzraudzību dzelzceļa komercsabiedrībās. Kontrolei tiek pakļauti gan publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, gan privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji. Uzraudzīti tiek arī dzelzceļa pārvadātāji, kā arī komercsabiedrības, kas veic ritošā sastāva vai infrastruktūras, būvniecību, remontu vai apkopi. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija sertificē vilces līdzekļu vadītājus, vadītāju palīgus un vadītājus instruktorus, bīstamo kravu pārvadājumu drošības padomniekus un dzelzceļa speciālistus. Izskata dzelzceļa būvprojektus, izsniedz būvatļaujas dzelzceļa būvobjektiem un pieņem tos ekspluatācijā, kā arī pieņem ekspluatācijā dzelzceļa ritošo sastāvu.

Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67234301
Mājaslapa: www.vdzti.gov.lv
E-pasts: Andris.dunskis@vdzti.gov.lv


Organizācijas

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība

Biedrības misija ir vienot Latvijas dzelzceļa nozares entuziastus un valstiski domājošus dzelzceļa patriotus, veidot dzelzceļnieku kopības sajūtu, strādājot Latvijas labā, paaugstināt dzelzceļnieku profesijas prestižu, veicināt mūsdienīgas un drošas dzelzceļa nozares veidošanos, vienlaikus saglabājot un kopjot gadsimtos veidoto vēsturi un attīstot tradīcijas.

Biedrības mērķi:

  • kopt dzelzceļa transporta vēsturi un tradīcijas, veicināt dzelzceļa vēstures pieminekļu un industriālā mantojuma saglabāšanu;
  • pārstāvēt biedru profesionālās, tiesiskās un sociālās intereses, pilnveidot speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes;
  • aktivizēt starptautisko sadarbību ar citām dzelzceļa organizācijām;
  • rosināt jaunatnes interesi par dzelzceļu, radot iespēju līdzdarboties dzelzceļa nozares procesos;
  • nostiprināt valsts valodas lietošanu dzelzceļa transporta uzņēmumos un dzelzceļnieku savstarpējā saskarsmē;
  • līdzdarboties procesos, kas saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā, tādējādi sekmējot dzelzceļa nozares attīstību Latvijā;
  • sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām.

Adrese: Dzirnavu ielā 147/3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67234681
Mājaslapa: www.ldzb.lv
E-pasts: ldzb@ldz.lv, biedriba@ldz.lv


Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība

LDZSA ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas uz brīvprātības principiem apvieno darbiniekus, kuri strādā dzelzceļa transporta un satiksmes, t.sk., mašīnbūves, telekomunikāciju, transporta un ceļu būves, pasažieru un kravas pārvadājumu, loģistikas, tranzītu kravu pārvadājumu, ekspedīcijas sfērā, kā arī komercsabiedrībās, uzņēmumos, iestādēs vai organizācijās, kas apkalpo minēto sfēru vai pastāvīgi izmanto tās pakalpojumus.

Kopumā arodbiedrība apvieno vairāk nekā 11 000 biedru un tās galvenie darbības virzieni ir darba algu palielināšana, darba vietu un nodarbinātības līmeņa saglabāšana satiksmes nozarē.

Adrese: Dzirnavu iela 147/a, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67234466
Mājaslapa: www.ldzsa.lv
E-pasts: info@ldzsa.lv


 

Starptautiskās organizācijas

Eiropas Komisija / European Commission

Mājaslapa: http://ec.europa.eu/transport/rail/index_en.htm

Eiropas dzelzceļu aģentūra / European Railway Agency

Mājaslapa: http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx

Dzelzceļa starptautisko pārvadājumu organizācija / Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

Mājaslapa: http://www.otif.org/index.php?L=2

Starptautiskā dzelzceļu savienība (UIC) / International Union of Railways

Mājaslapa: https://uic.org/

Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopiena (CER) / Community of European Railway and Infrastructure Companies

Mājaslapa: http://www.cer.be/

Dzelzceļu sadarbības organizācija / Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД)

Mājaslapa: http://www.osjd.org/