News

Latvijas aviokompānijas un aviācijas nozares komerciālie dalībnieki jau kopš 2022. gada 7. jūnija var izmantot iespēju un savus darījumus par jaunu vai lietotu gaisa kuģu vai dzinēju iegādi vai nomu (finanšu vai operatīvo līzingu), kā arī gaisa kuģu konversiju finansēt ar ārvalstu eksporta kredīta aģentūru garantiju vai tiešo finansējuma programmu atbalstu, par šādu atbalstu maksājot 10% mazāku prēmiju.

Kas ir eksporta kredīta darījums?

Eksporta kredīta darījums ir valsts finansiālais atbalsts, lai palīdzētu finansēt preču vai pakalpojumu iegādi no nacionālajiem eksportētājiem, kas var izpausties kā: (i) tiešais finansējums, (ii) garantijas, (iii) apdrošināšana vai (iv) procentu likmju atbalsts, kas tiek sniegta ārvalstu pircējiem.

Eksporta kredīta finansējumu piešķir ārvalsts darījuma partnera valsts eksporta kredītu aģentūras izsniegta tiešā aizdevuma vai garantiju (apdrošināšanas) programmas ietvaros. Šie ārvalsts finansētāji savu risku iespēju robežās mazina ar savas valsts eksporta kredītu aģentūras atbalstu.

Atšķirībā no ierastā korporatīvā aizdevuma, kad aviokompānijas vai investora finansētāji analizē pamatā tikai paša aizņēmēja (aviokompānijas vai investora) stāvokli, eksporta kreditēšanas programmas mērķis ir eksportētāja (aviokompānijas ārvalstu darījuma partnera) interešu sekmēšana un plašākā mērogā attiecīgās ārvalsts ekonomikas stimulēšana, veicinot eksportu. Šādi iespējams panākt labvēlīgākus nosacījumus darījuma finansēšanai kopumā.

Ja aviokompānijai ir nepieciešams piesaistīt ārējo finansējumu flotes modernizēšanai vai paplašināšanai, tai skaitā, vides prasību īstenošanai kontekstā ar aviācijas emisijas vienību atbilstības izmaksu celšanos, kā arī jaunu biznesa virzienu uzsākšanai, eksporta kredīta finansēšana ir piemērots risinājums, kas papildina ierastos finansējuma avotus, galvenokārt, banku korporatīvos aizdevumus.

Eksporta kredīta finansējums ir piemērojams teju jebkuram finansēšanas darījuma formātam aviācijā. Proti, sākot no ierastā gaisa kuģa tiešā iegādes (pirkuma) vai nomas darījuma, kad tiek saņemts bankas aizdevums maksājuma saistību segšanai, līdz pat kompleksiem finanšu un kapitāla tirgus mehānismiem, kad finansējumu sniedz virkne investoru publiskajā vai privātajā piedāvājumā (piemēram, EETC (enhanced equipment trust certificates) vai vertspapīrošanas (securitization) instrumenti).

Eksporta kredīta finansējums ir sevišķi aktuāls šobrīd, jo tradicionālās bankas ir saistītas ar pieaugošajām kapitāla pietiekamības, finansēšanas proporcijas rādītāju un likviditātes nodrošināšanas prasībām pēc Bāzeles III/IV noteikumiem. Tas padara aviācijas finansēšanas darījumus pieejamus tikai atsevišķām reģionu vai starptautiskajām bankām. Turklāt bieži bankas aviācijas darījumus automātiski uzskata par ļoti specifiskiem un augsta riska darījumiem. Tādēļ eksporta kredīta aģentūru iesaiste ir nozīmīga, jo sniedz “garanta lomu”. Sīkāku informāciju var skatīties Airfinance Journal rakstā, kurš ir pieejams reģistrētiem lietotājiem. 

Kurš var pieteikties Keiptaunas atlaidei eksporta kredīta darījumiem?

Keiptaunas atlaidi eksporta kredīta darījumiem var izmantot:

 1. Latvijā reģistrēta aviokompānija, ja tā atbilst kādam no šiem kritērijiem:
  • tai ir spēkā esoša Satiksmes ministrijas izsniegta gaisa pārvadājumu licence un valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” izsniegta gaisa kuģa ekspluatanta apliecība vai paaugstināta riska komerciālās specializētās ekspluatācijas atļauja, vai arī
  • kompānija ir ekspluatants, kas iesniedzis deklarāciju par komerciālo specializēto ekspluatāciju vai kompleksu gaisa kuģu ar dzinēju nekomerciālo ekspluatāciju;
 2. Fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta Latvijā un kas iegādājas vai nomā gaisa kuģus vai dzinējus komerciāliem nolūkiem, tostarp to tālākai pārdošanai vai iznomāšanai;
 3. Ārvalstu aviokompānijai un investoriem, kas vēlas iegādāties vai nomāt gaisa kuģus vai dzinējus vai veikt gaisa kuģu konversiju ar Latvijā dzīvojošu fizisko personu vai reģistrēto juridisko personu starpniecību.
Kādi darījumi tiek aptverti?

Tiek ietverti sekojoši darījumi:

 1. Jauna vai lietota gaisa kuģa ar dzinējiem iegāde vai noma (finanšu vai operatīvais līzings), kas atbilst kādai no šīm prasībām:
  • lidmašīna, kas sertificēta vismaz 8 cilvēku (apkalpi ieskaitot) vai kravu virs 2,750 kg pārvadājumiem;
  • helikopters, kas sertificēts vismaz 5 cilvēku (apkalpi ieskaitot) vai kravu virs 450 kg pārvadājumiem;
 2. Jauna vai lietota dzinēja iegāde vai noma (finanšu vai operatīvais līzings), kas atbilst kādai no šīm prasībām:
  • reaktīvie dzinēji ar vismaz 1,750 lb vilci;
  • turbīnu un virzuļdzinēji ar vismaz 550 zirgspēku nominālo pacelšanās jaudu uz vārpstas;
 3. Gaisa kuģu konversija ar pakalpojuma vērtību vismaz 5 000 000 USD.
Kāda ir normatīvā bāze aviācijas eksporta kredīta darījumiem?

Aviācijas eksporta kredīta darījumiem galvenokārt piemērojami šādi tiesību akti:

 1. OECD Vienošanās par oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem, III pielikums. Nozares Vienošanās par eksporta kredītiem civilajiem gaisa kuģiem (“OECD ASU”);
 2. 2011. gada 16. novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1233/2011 par dažu pamatnostādņu piemērošanu oficiāli atbalstītu eksporta kredītu jomā un ar ko atceļ Padomes Lēmumus 2001/76/EK un 2001/77/EK;
 3. Latvijas normatīvie tiesību akti. Latvija ir nodrošinājusi papildus mehānismu ieviešanu saistībā ar Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un tās Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām (“Keiptaunas konvencija”), kas norādīti OECD ASU II papildinājuma I pielikumā (Appendix II, Annex I):
Kādu praktisku labumu sniedz Keiptaunas atlaide eksporta kredīta darījumos?

Atbilstoši OECD ASU prasībām attiecīgā ārvalsts eksporta kredītu aģentūra par savu atbalstu jebkādā formātā darījuma norisei saņem obligāti noteiktu maksājumu – prēmiju. Šī prēmija konkrētajam darījumam tiek noteikta atkarībā no attiecīgās aviokompānijas vai investora reitinga, ko izsniegusi starptautiski atzīta kredītreitingu aģentūra (piemēram, S&P, Moody’s, Fitch vai Scope Ratings) kontekstā ar prioritārajām nenodrošinātajām (angļu val. – senior unsecured) saistībām. Aktuālās minimālo prēmiju likmes atrodamas OECD ASU oficiālajā interneta vietnē.

Bieži vien Centrālās un Austrumeiropas aviācijas nozares tirgus dalībnieki nav piedalījušies biržu un citu publisku investīciju platformu darījumos, tādēļ tiem nav piešķirts minētais kredītreitingu aģentūru reitings (Eiropas Savienības ietvaros visi izsniegtie kredītreitingi atrodami Eiropas Reitingu platformā). Tas nozīmē, ka, apsverot eksporta kredītu finansējuma modeli, ieinteresētajai aviokompānijai vai investoram būs sākotnēji jāsaņem vismaz indikatīvs kredītreitings. Tas ir maksas pakalpojums.

Eksporta kredītu aģentūru piestādītais obligātais maksājums, kam ir jābūt vismaz minimālās prēmiju likmes līmenī, praksē ir apjomīgs. Keiptaunas konvencijas atlaide (10%, atbilstoši OECD ASU noteikumiem) bieži vien rezultātā mērāma vairāku desmitu tūkstošu eiro apmērā. Jāņem vērā, ka ierastā valūta starptautiskajos aviācijas finansējuma darījumos ir ASV dolārs (valūtas kods USD).

Šis aspekts kontekstā ar eksporta kredītu aģentūras iesaisti kā “ārvalsts stimulu” darījuma norisei ir finansiāli vērā ņemams ieguvums, salīdzinot ar situāciju, kad darījumam vispār nebūtu finansējuma no banku vai investoru puses bez attiecīgās eksporta kredītu aģentūras sniegtā galvojuma vai apdrošināšanas.

Kādi ir galvenie nosacījumi eksporta kredīta darījumiem Keiptaunas konvencijas atlaides kontekstā?
 1. Iecerētajam darījumam jāattiecas uz gaisa kuģi vai dzinēju, kas ierakstīts (vai ko pēc līguma plāno ierakstīt) Starptautiskajā gaisa kuģu reģistrā, kas izveidots, ņemot vērā Keiptaunas konvencijā noteikto (International Registry).
 2. Maksimālais pieļaujamais eksporta kredītu aģentūras finansējums ir 85% no gaisa kuģa vai pakalpojuma (tai skaitā, nomas) vērtības. Atlikušais (15%) finansējums tiek rasts vai nu no pašas aviokompānijas vai investora līdzekļiem vai arī parāda vai kapitāla tirgus produktu ierastajā ceļā.
 3. Eksporta kredītu aģentūru darbībā ierasts, ka attiecīgā valsts finansē tikai tos darījumus, kuros darījuma objekts satur minimālo nacionālā satura (national content) apjomu. Ja darījuma objekts ir gaisa kuģa iegāde (tostarp, parasti arī finanšu līzings), tad tiek vērtēts, cik liels procentuālais apjoms ir saražots (vai arī aplikts ar pievienoto vērtību vai kompilēts) attiecīgajā valstī un vai šis apjoms sasniedz minimālo noteikto, lai valsts eksporta kredītu aģentūra būtu tiesīga sniegt atbalstu. Praksē arī gadās, kad vairāku valstu eksporta kredītu aģentūras sniedz “sindicēto” atbalstu, katra atbilstoši savam maksimālajam lielumam.

Savukārt, ja darījums ir pakalpojums (tostarp, operatīvā noma vai gaisa kuģa konversija), situāciju parasti ir viegli novērtēt – eksporta kredītu aģentūra pamatā uzskatīs, ka pakalpojums, ko sniedz tās valstī bāzēts uzņēmums, atbilst šīs valsts eksporta kredīta atbalsta programmām.

Kā tas praksē darbojas?

Ja ideja par aviokompānijas flotes modernizēšanu vai papildināšanu nāk no pašas aviokompānijas vai investora, tad loģiski, ka praksē tieši pats iniciators uzrunā potenciālos sadarbības partnerus (gaisa kuģu ražotājus, līzinga kompānijas, konversijas pakalpojumu sniedzējus utt.) un norāda uz interesi izmantot eksporta kredīta finansējuma atbalstu Keiptaunas atlaides kontekstā.

Ārvalstu darījuma partneriem jau ir iestrādes sadarbībai ar savas valsts eksporta kredītu aģentūru un pat atsevišķiem finansētājiem.

Ja šādas iepriekšējas sadarbības ārvalstu darījuma partneriem nav, tad iniciators pats apzina potenciālos (visticamāk, ārvalstu) finansētājus, kuri būtu ieinteresēti finansēt darījumu, ja tiktu izsniegt attiecīgs ārvalsts eksporta kredītu aģentūras atbalsts.

Juridiskās konsultācijas par aviācijas kredīta darījumiem var saņemt:

ZAB COBALT SIA

Marijas iela 13 k-2, Rīga, LV-1050, Latvija

https://cobalt.legal/lv

                       Partneris Edgars Lodziņš

e-pasts: edgars.lodzins@cobalt.legal

tel. + 371 29132397

Vecākais speciālists Ivo Cimdiņš

e-pasts: ivo.cimdins@cobalt.legal

tel. +371 2654 5554

Juriste Kristīne Rāviņa

tel. +371 2611 4253

e-pasts: kristine.ravina@cobalt.legal

ZAB “LOZE & PARTNERI” KS

Kr.Valdemāra 33-5, Rīga, LV-1010, Latvija

https://www.loze.lv/lv/

                        Zvērināts advokāts Jānis Loze

tel. +371 677 44444

e-pasts: janis.loze@loze.lv

Zvērināts advokāts Kristaps Loze

tel. +371 677 44444

e-pasts: kristaps.loze@loze.lv

ZAB “SORAINEN” SIA

Kr. Valdemāra iela 21, LV-1010 Rīga, Latvija

https://www.sorainen.com/lv/

                          Partneris, zvērināts advokāts Rūdolfs Eņģelis

e-pasts: rudolfs.engelis@sorainen.com

tel.:+371 67365000

mob.: +371 29 454150

Zvērināta advokāte Inese Heinacka

e-pasts: inese.heinacka@sorainen.com

tel.:+371 67 365 000

mob.:+371 29 710303

SUCCESS410.COM Specialized Advisory Services

Elizabetes iela 63 - 2, Rīga, LV-1050, Latvija

https://www.success410.com

Vadošais partneris Ivars Mekons

e-pasts: ivars.mekons@success410.com  

Tel.: +371 2618 4400